Konzultace ZDARMA  E-SHOP 

605 275 817
603 436 908
604 345 799 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše postavení ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů

HAABO s.r.o.se sídlem K Lukám 300, 251 68 Sulice - Želivec, IČO: 07639139, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků jako správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

HAABO s.r.o. zpracovává osobní údaje všech svých zákazníků, kteří jsou v pozici objednatele na základě smlouvy o dílo na výrobu/montáž/instalaci výrobků firmy Krajča nebo zájemců o uzavření smlouvy o dílo, a kteří jsou zároveň fyzickými osobami, případně jsou jako fyzické osoby uvedeny jako kontaktní osoby právnických osob (dále jen „Zákazník“).

Právní předpisy pro ochranu osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě platných právních předpisů, zejména podle nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů.

Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Zákazníci se mohou na nás, jako Správce osobních údajů, obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů. Kontaktovat nás můžete na telefonu +420 739 208 001 nebo na emailu sunex@cerpadla-sunex.cz, případně písemnou formou na adresu K Lukám 300, 251 68 Sulice - Želivec.

Jaké osobní údaje budeme od Vás potřebovat a jak s nimi budeme nakládat?

 • Při zpracování kalkulace: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.

 • Při uzavírání smlouvy o dílo: jméno a příjmení, příp. obchodní firma, adresa bydliště, příp. sídla, IČO (pokud je přiřazeno), DIČ (pokud je přiřazeno), e-mailová adresa, telefonní číslo.

Výše uvedené osobní údaje jsou nutné k identifikaci smluvních stran, doručení a instalace/montáž výrobků, reklamační řízení apod.. Bez jejich poskytnutí, nebude moci být smlouva uzavřena.

Žádné citlivé údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme.

Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

 • Správce webových aplikací

 • Osobní údaje mohou být také poskytnuty advokátní kanceláři za účelem vedení případných sporů ze smluv o dílo a v souvislosti s nimi.

Jakým způsobem a prostředky zpracováváme Vaše údaje?

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány automatizovaně webovým redakčním systémem. V papírové podobě – smlouvy o dílo (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, předávací protokoly, reklamační protokoly, cenové nabídky, čestná prohlášení, daňové doklady (zejména faktury, opravné daňové doklady).

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Doba uložení osobních údajů Zákazníků ze strany Správce, je následující:

 • v případě webové kalkulace, uchováváme osobní údaje po dobu platnosti kalkulace

 • po dobu trvání smluvního vztahu (včetně záruční doby)

 • po dobu povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů

 • v případě vzniku právního sporu pak po dobu mimosoudního vyřešení sporu nebo pak po dobu vedení příslušného soudního či souvisejícího řízení

Vyplnění poptávkového formuláře - kalkulace

Pokud vyplníte poptávkový formulář na stránce www.cerpadla-sunex.cz, činíte tak za účelem, že máte zájem o naše výrobky a služby a rádi byste obdrželi více informací. Takový způsob kontaktu je pro Vás zcela nezávazný a v žádném případě neznamená uzavření smlouvy. My Vás na základě poskytnutých údajů a informací budeme kontaktovat s cílem najít pro Vás nejlepší možné řešení, a to nejen technické, ale i cenové.

Jaké osobní údaje nám pro tyto účely stačí?

 • jméno, příjmení, telefon a emailová adresa

 Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů? Co vše po nás můžete chtít?

 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů

 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně

 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

 • právo na omezení zpracování osobních údajů

 • právo na přenositelnost osobních údajů

 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, E-mail: posta@uoou.cz

Cookies

Při používání internetových stránek www.cerpadla-sunex.cz může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies.

Politika k souborům cookies

Na našich webech jsou v souladu se zákony používány cookies.

Co jsou cookies?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a zjednodušují tak používání webů.

Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory.

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Informací z cookies se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, apod. Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.

Zdroj: Wikipedie

Naše vlastní cookies

Jsou důležité pro funkčnost našeho webu. Může jít například o evidenci toho, jaké stránky uživatel viděl a jaké jsou pro něj nové nebo o udržování informací o přihlášení.

Cookies třetích stran

Používáme i služby Google Analytics, které rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.